Contact

सम्पर्क राख्न चाहेमा तल देएको ठेगानामा सम्पर्क राख्नु होला।

प्रशासकीय अदालत
(Administrative Court)

सिंहदरवार काठमाडौं
(Singhadarbar, Kathmandu)

सम्पर्क फोन नंहरू
(Contact No.)

००९७७–१–४२११८५६
(00977-1-4211856)

००९७७–१–४२११५९७
(00977-1-4211597)