दरवन्दी संख्या

कर्मचारी दरबन्दी सख्या २७

प्रशासकीय अदालतमा हालकार्यरत कर्मचारीको दरबन्दी देहाय बमोजिम छ :

सि. नं पद श्रेणी सेवा समुह दरवन्दी 
रजिष्ट्रार रा.प.प्रथम न्याय न्याय
उपरजिष्ट्रार रा.प.द्वितिय न्याय न्याय
शा.अ.इजलास अधिकृत रा.प.तृतिय न्याय न्याय
शाखा अधिकृत रा.प.तृतिय न्याय न्याय
शा.अ.निजी सहायक रा.प.तृतिय न्याय न्याय
नायब सुब्बा रा.प.अनं.प्रथम न्याय न्याय
ना.सु.निजी सहायक रा.प.अनं.प्रथम न्याय न्याय
लेखापाल रा.प.अनं.प्रथम प्रशासन लेखा
सुचना प्रविधि सहायक रा.प.अनं.प्रथम विविध -
१० पुस्तकालय सहायक रा.प.अनं.प्रथम शिक्षा पुस्तकालय विज्ञान
११ कम्प्यूटर अपरेटर रा.प.अनं.प्रथम विविध -
१२ तामेलदार रा.प.अनं द्वितिय न्याय न्याय
१३ हलुका सवारी चालक श्रेणी विहिन प्रशासन मेकानिकल
१४ कार्यालय सहयोगी श्रेणी विहिन प्रशासन -
जम्मा         २७

वर्तमान पदाधिकारीहरू

 • face-image

  श्री डिल्लीराज घिमिरे
  अध्यक्ष

 • comming soon

  श्री रीता मैनाली
  सदस्य

 • face-image

  कृष्ण प्रसाद पौडेल
  सदस्य

 • comming soon

  श्री
  रजिष्ट्रार

 • comming soon

  श्री घनेन्द्र अधिकारी
  उपरजिष्ट्रार
  सुचना अधिकारी

 • सम्पर्क नं. 9841276208

प्रशासकीय अदालतबाट
भएका फैसलाहरु