पूर्वअध्यक्षहरु

प्रशासकीय अदालतमा हालसम्म नियुक्त हुनुभएका अध्यक्षहरू

सि.नं. नाम अवधि कैफियत
देखि सम्म
१. श्री सुरेशमान श्रेष्ठ २०५४।६।८ २०६४।२।३१ सरकारले पूर्णकालीन नियुक्ति गरेको
२. श्री प्रेम शर्मा २०५१।६।१ २०५४।४।२३ पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशबाट तोकिएका
३. श्री गोविन्दप्रसाद पराजुली २०४९।६।६ २०५१।५।३१ पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशबाट तोकिएको
४. श्री भैरवप्रसाद लम्साल २०४९।२।५ २०४९।६।४ पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशबाट तोकिएको
५. श्री केदारनाथ उपाध्याय २०४७।४।१४ २०४९।२।४ क्षेत्रीय अदालतको न्यायाधीशबाट तोकिएको
६. श्री केदारनाथ आचार्य २०४४ भाद्र २०४७ श्रावण क्षेत्रीय अदालतको न्यायाधीशबाट तोकिएको