क्षेत्राधिकारको प्रयोग

प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६ को दफा ८ मा अदालतको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग सम्बन्धी व्यवस्था छ । सो व्यवस्था अनुसार तीनै जना सदस्यले सामूहिक रूपले अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गर्ने व्यवस्था छ। तर, एक जना सदस्य उपस्थित भएको इजलासले मुद्दाको कारबाही र अध्यक्ष सहित दुई जना सदस्य उपस्थित भएको इजलासले मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न सक्ने प्रावधान छ।

तीन जना सदस्य उपस्थित भएको इजलासमा तीनै जना सदस्यको एकमत वा दुई जना सदस्यको बहुमत कायम भए सो मत अदालतको निर्णय मानिने व्यवस्था छ।

दुई जना सदस्य उपस्थित भएको इजलासमा एकमत कायम नभए कारबाहीको हकमा अध्यक्ष सहितको इजलास भए अध्यक्षको राय बमोजिम र अध्यक्ष बाहेकको इजलास भए वरिष्ठ सदस्यको राय बमोजिम गर्नु पर्ने, मुद्दाको फैसला वा अन्तिम आदेशको हकमा पहिला अनुपस्थित रहेको सदस्य समक्ष पेश गरी निजले समर्थन गरेको राय अदालतको निर्णय मानिने तथा त्यसरी पहिला अनुपस्थित रहेको सदस्य समक्ष पेश गर्दा पनि फरक-फरक राय हुन गएमा अध्यक्षको राय नै अदालतको निर्णय हुने व्यवस्था छ ।